Huisregels Wantijpop

 • Wantijpop is gratis toegankelijk en voor alle leeftijden.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid worden kleding en tassen gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Het is verboden om goederen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Voetbalshirts, trainingspakken, groepskenmerkende teksten en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen het terrein is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan bezoekers in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Zonnebrand en deodorant kan in kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik worden meegenomen. LET WEL: uitsluitend zonder drijfgas en volledig van kunststof (geen glas). Voor zonnebrand geldt een maximum van 300ml.
 • Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als; eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu's met scherpe punten, deodorant of zonnebrand met drijfgas, selfiesticks, verboden middelen. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Dieren zijn ook verboden op het terrein.
 • Het is niet toegestaan om professionele film- en fotoapparatuur mee het terrein op te nemen. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.
 • Het maken van film- en geluidsopnamen is niet toegestaan.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlating die duiden op racisme of discriminatie zijn verboden.
 • Er zijn geen kluisjes op het terrein.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • Het is verboden op en rondom het terrein van Wantijpop folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Door het bezoek van Wantijpop ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.