Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– ‘Algemene Voorwaarden’ Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op www.wantijpop.nl/algemenevoorwaarden;
– ‘Bezoeker’ De natuurlijke persoon die het Evenement bezoekt;
– ‘Evenement’ Een door Stichting Wantijpop georganiseerd evenement, festival, concert en / of uitvoering, waaronder ‘Wantijpop’. Onder dit begrip wordt tevens verstaan de plaats waar het Evenement gehouden wordt, zoals door Organisator is afgebakend;
– ‘Organisator’ Stichting Wantijpop, gevestigd en kantoorhoudend aan de Noordendijk 148 (3311 RR) Dordrecht, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62119257;
– ‘Overeenkomst’ De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake het verlenen van diensten in verband met het
Evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Evenement. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.

Artikel 2 Toepasselijkheid, Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Organisator en alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker het Evenement betreedt. Door betreding van het Evenement aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3 Kennisneming

3.1 De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via www.wantijpop.nl/algemenevoorwaarden. Bovendien zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 4 Toegang tot Evenement

4.1 Het Evenement is gratis toegankelijk voor Bezoekers van alle leeftijden.

4.2 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Bezoekers van het Evenement.

Artikel 5 Verplichtingen Bezoeker

5.1 Bezoeker is verplicht om zich bij het betreden van het Evenement te laten fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker te doorzoeken.

5.2 Bezoeker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het vertonen van een geldig identiteitsbewijs.

5.3 Bezoeker is verplicht zich te conformeren aan het alcoholbeleid van Organisator. Alcohol wordt uitsluitend geschonken aan personen ouder dan 18 jaar na vertoon van een (pols)band en / of een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat Bezoeker ouder is dan 18 jaar. Een (pols)band wordt wederom slechts verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat Bezoeker ouder is dan 18 jaar.

5.4 Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere verboden middelen, glaswerk, plastic flessen, blik, deodorant met drijfgas, vuurwerk, wapens, paraplu’s, selfie sticks en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door Organisator en / of een door Organisator aangewezen derde.

5.5 Het is tevens verboden om dieren mee te nemen naar het Evenement.

5.6 Registratie van het Evenement door middel van professionele opnameapparatuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator. Onder professionele opnameapparatuur wordt onder meer verstaan alle camera’s groter dan pocketformaat en / of camera’s voorzien van verwisselbare lenzen. Indien Bezoeker in strijd handelt met dit beding, dan heeft Organisator het recht om de registratie in beslag te nemen en naar eigen discretie te vernietigen, te gebruiken en / of te exploiteren.

5.7 Indien door Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

5.8 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

5.9 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, te hinderen en / of agressief te benaderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

5.10 Het is Bezoeker niet toegestaan om op- of rondom het Evenement flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Organisator daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 Ontzegging toegang Evenement

6.1 Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

6.2 Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

6.3 Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding en / of compensatie.

Artikel 7 Registratie Evenement door of namens Organisator

7.1 Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van
voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

7.2 Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van
Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 8 Consumptiemunten

8.1 Consumptiemunten die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten niet meer worden ingeruild voor geld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van het Evenement. Tijdens het Evenement wordt meer dan 85 dB(A) (decibel) aan geluid geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Organisator adviseert Bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens het Evenement.

9.2 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

9.3 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

9.4 Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

9.5 De aanvangstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

9.6 Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Organisator verwerkt eventuele persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via wantijpop.nl/privacy-cookies-statement.

Artikel 11 Wijziging

11.1 Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 12 Conversie

12.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling
van het betreffende artikel.

Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.