Privacy & Cookies Statement

Privacy & Cookie Statement

In dit Privacy & Cookie Statement lees je hoe BOD Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen waaronder BOD Events Concept B.V., Volver B.V., BOD Events B.V., ASM Festival B.V., Stichting Dancetour, Stichting Wantijpop en Stichting Cultuur in de Stad (hierna gezamenlijk: BOD) persoonsgegevens verwerkt onder andere teneinde haar dienstverlening te ondersteunen en te verbeteren.

1. Verzameling persoonsgegevens

BOD verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

1. op eigen websites (waaronder www.bredalive.nl, www.dancetour.nl, www.wantijpop.nl, www.asmfestival.nl, www.wantijlive.nl, www.indemuseumtuin.nl, www.inhetwantijpark.nl, www.bijonsinbreda.nl ) (hierna: de Websites). Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat jij je inschrijft voor nieuwsbrieven, jij een contactformulier verstuurt, jij deelneemt aan prijsvragen, jij een stem uitbrengt, of gegevens deelt via sociale mediakanalen en / of apps van BOD;

2. op websites van derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als jij online een ticket koopt voor een evenement van BOD of met dat doel een account aanmaakt op een website van een door BOD ingeschakeld officieel voorverkoopadres (zoals Paylogic). BOD wijst erop dat deze door haar ingeschakelde derden ook voor eigen doeleinden persoonsgegevens kunnen verwerken. BOD is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die niet in haar opdracht gebeurt. BOD adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen;

3. op evenementen van BOD. Hierbij kan je denken aan cameraregistraties van evenementen voor veiligheidsdoeleinden.

2. Welke persoonsgegevens

BOD verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens:

1. Account- en NAW-gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;

2. door jou gedeelde gegevens via sociale mediakanalen of apps van BOD;

3. jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen.

3. Doeleinden en rechtvaardigingsgronden

BOD of een bewerker van BOD gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en / of rechtvaardigingsgronden:

1. het uitvoeren en het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen, waaronder alle communicatie aan jou om evenementen optimaal te laten verlopen alsmede de veiligheid van die evenementen te bewaken;

2. het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Hierbij moet je denken aan de situatie dat jij een toegangsbewijs hebt aangeschaft voor een evenement van BOD, en in dat verband diensten op het gebied van de organisatie van evenementen afneemt van BOD;

3. het handhaven van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op (toegangsbewijzen van) evenementen van BOD, inclusief het beheren van toegang tot evenementen;

4. ticketdistributie en betalingsverwerking;

5. ter ondersteuning van de klantenservice;

6. het versturen van aanbiedingen ter zake door BOD georganiseerde evenementen, waaronder mede wordt begrepen het versturen van gerichte aanbiedingen op grond van jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen (direct marketing op basis van profiling), één en ander voor zover jij daarvoor toestemming hebt gegeven;

7. het analyseren van data – waaronder de verrijking en samenvoeging met andere data – en het doen van marktonderzoek om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, te verbeteren of te personaliseren. BOD gebruikt jouw gegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Zoals hierboven aangegeven is het overgrote deel van de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot evenementenbezoek. De restcategorie (direct marketing op basis van profiling) geschiedt alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. BOD verwijst jou door naar hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement voor een uitvoerige beschrijving van jouw rechten. Indien jij geen toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van jouw persoonlijke voorkeur op basis van bezochte evenementen, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat jij aanbiedingen van BOD ontvangt, maar zullen deze aanbiedingen niet zijn toegespitst op jouw persoonlijke voorkeur.

4. Duur bewaring persoonsgegevens

BOD bewaart persoonsgegevens – in een vorm die het mogelijk maakt om jou te identificeren – niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden.

5. Beveiliging persoonsgegevens

BOD neemt met inachtneming van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onbevoegde toegang.

6. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

BOD kan jouw persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen – waaronder Volver B.V., BOD Events B.V., ASM Festival B.V., Stichting Dancetour en Stichting Wantijpop – alsmede met partijen die zij onder haar verantwoordelijkheid inschakelt bij het uitvoeren van haar dienstverlening (bewerkers), zoals Paylogic. BOD sluit met deze partijen een zogenaamde
bewerkersovereenkomst teneinde te verzekeren dat deze derden jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Voor de opslag van data kan BOD dienstverleners inschakelen die jouw persoonsgegevens opslaan op servers die zijn gelegen buiten de Europese Unie. BOD zal van dergelijke opslagdiensten uitsluitend gebruik maken indien 1) deze derden zijn aangesloten bij het “U.S.-EU Privacy Shield Framework” en 2) kan
worden gecontracteerd op grond van zogenaamde “Modelclausules” om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Buiten deze omschreven gevallen verstrekt BOD geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet verplicht is.

7. Websites derden

Met uitzondering van de website van Paylogic – en de daarbij gemaakte kanttekening dat Paylogic ook voor eigen doeleinden persoonsgegevens kan verwerken – is dit Privacy & Cookie Statement niet van toepassing op websites van derden. Bij deze derden kan je bijvoorbeeld denken aan partners van BOD, sponsors, leveranciers, adverteerders en social media kanalen. Op de websites van deze derden kan je terecht komen door te klikken op hyperlinks of social media buttons op de websites van BOD. BOD heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden en / of op de manier waarop deze derden en / of websites en / of hun beheerders persoonsgegevens verwerken. De websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor BOD niet verantwoordelijk is. BOD adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

8. Opvragen en wissen persoonsgegevens; intrekken toestemming

Je kunt BOD verzoeken om aan jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens, deze te rectificeren, te wissen of de omvang van de verwerking daarvan te beperken. Tevens heb je het recht om bij BOD bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om BOD te verzoeken jouw gegevens aan jou over te dragen in een gangbare datastandaard. De contactgegevens van BOD vind je onderaan dit Privacy & Cookie Statement. Voor zover jij toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van aanbiedingen gebaseerd op jouw voorkeuren, heb je altijd het recht om de deze toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar info@bodevents.nl met in de onderwerpregel “Toestemming profiling & direct marketing UIT”. Ieder elektronisch bericht dat jij ontvangt van BOD bevat de mogelijkheid om je af te melden voor de betreffende dienst, zoals nieuwsbrieven of aanbiedingen ter zake door BOD georganiseerde evenementen. Na afmelding ontvang jij geen informatie of aanbiedingen meer van BOD. Indien jij het niet eens bent met de manier waarop BOD jouw verzoeken onder hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement afhandelt, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies

Op de Websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van de Websites worden meegezonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieronder lees je welke cookies BOD gebruikt en met welk doel dat gebeurt.

Functionele Cookies

Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de Websites te verbeteren, zoals het opslaan van jouw instellingen en voorkeuren. Een voorbeeld hiervan betreft de website Dancetour.nl. Het evenement Dancetour wordt in verschillende steden georganiseerd. Door middel van functionele cookies wordt ervoor gezorgd dat aan de hand van jouw bezoek aan de website en jouw klikgedrag automatisch de webpagina wordt geladen van het evenement en / of de stad van jouw interesse.

Analytische Cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren op welke manier de Websites worden gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, vanuit welke delen van Nederland dit gebeurt, enzovoorts. Dit gebeurt enerzijds om de werking van de Websites te verbeteren en anderzijds om kennis te verzamelen over de interesses van de gebruikers van de Websites. BOD gebruikt hiervoor Google Analytics. BOD volgt de handleiding voor privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieruit volgt onder meer dat BOD een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google op grond waarvan de Google Analytics cookies op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. Bovendien worden de laatste drie cijfers van jouw IP-adres niet meegestuurd naar Google en worden de Google Analytics gegevens niet gedeeld met Google.

Social Media Cookies

Jij kunt onderdelen van de Websites delen via social media, zoals Facebook, YouTube en Instagram. De websites van deze social media gebruiken cookies om dit mogelijk te maken. Deze websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor BOD niet verantwoordelijk is. BOD adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

10. Wijziging Privacy & Cookie Statement

BOD heeft te allen tijde het recht om dit Privacy & Cookie Statement eenzijdig te wijzigen. BOD plaatst altijd de laatste wijzigingsdatum onder dit Privacy & Cookie Statement. BOD raadt jou aan regelmatig te controleren of dit Privacy & Cookie Statement is gewijzigd.

11. Contactgegevens BOD

Indien je vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, dan kan je contact opnemen met:
BOD Groep B.V.
Noordendijk 148
3311 RR DORDRECHT
info@bodevents.nl

Laatst gewijzigd: 12 januari 2023